Hệ thống được bảo mật vui lòng không copy

Các dạng câu hỏi khi thi Đọc Vstep Reading (Tiếng Anh B1, B2, C1)

Nội dung bài viết

Bài thi Đọc hiểu Vstep reading có 4 bài đọc với độ dài khoảng 450 – 500 từ/ bài. Bài đọc chứa khá nhiều từ vựng chuyên ngành khiến cho việc đọc hiểu gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, để tăng số lượng câu trả lời đúng trong bài thi thì ngoài việc tăng cường vốn từ vựng theo chủ điểm thì việc nâng cao kỹ năng làm bài thi sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu chứng chỉ tiếng Anh B1, bằng B2 tiếng Anh

Các dạng câu hỏi “dễ” trong bài thi Đọc hiểu tiếng Anh B1, B2, C1 Vstep reading

Sau đây, hãy cùng VIVIAN tìm hiểu các dạng câu hỏi dễ hơn trong bài thi Đọc hiểu Vstep reading bao gồm câu hỏi thông tin chi tiết, từ vựng, tham chiếu mà các bạn thi chứng chỉ tiếng Anh B1, B2 đặc biệt lưu ý và tập trung thời gian hơn nhé.

Câu hỏi Vstep reading dạng Thông tin chi tiết và thông tin chi tiết phủ định

Đây là dạng câu hỏi dễ nhất trong bài thi Đọc hiểu. 
Với dạng câu hỏi thông tin chi tiết, đề bài yêu cầu thí sinh tìm thông tin đúng với nội dung đề cập trong bài đọc.
“According to the paragraph X…”
VD:  What is stated in paragraph 1 about the shape of Lake Baikal?
A. It is wider than it is long.
B. It is circular in shape.
C. Its width is one-half of its length.
D. It is shaped like a new moon.
Dạng câu hỏi thông tin chi tiết phủ định, thí sinh tìm thông tin không xuất hiện trong bài đọc hoặc sai so với nội dung bài đọc.
VD: According to paragraph 1, it is NOT true that you can see a rainbow when
A. the Sun is low in the sky
B. the Sun is in front of you
C. it is raining in front of you
D. the Sun’s rays are reflected off the raindrops
Xem video hướng dẫn làm bài thi Đọc thông tin chi tiết tại đây.

Vstep reading (Đọc tiếng Anh B1, B2, C1): Câu hỏi từ vựng

Câu hỏi từ vựng đánh giá khả năng đoán nghĩa của từ trong văn cảnh. Thí sinh phải tìm một từ đồng nghĩa, gần nghĩa nhất với một từ được lấy từ trong bài đọc. 
VD: Which of the following could best replace the word "identify" as used in paragraph 2?
A. Recognize        B. Name        C. Count        D. Number

Thi Đọc hiểu tiếng Anh B1, B2, C1 (Vstep reading) Câu hỏi tham chiếu

Dạng câu hỏi này đòi hỏi bạn phải tìm được mối liên hệ giữa đại từ đã cho với các danh từ mà nó thay thế. Dạng câu hỏi này khá giống với câu hỏi từ vựng, tuy nhiên, điểm khác là nếu câu hỏi từ vựng yêu cầu đoán nghĩa các từ thuộc từ loại danh từ, động từ, tính từ, trạng từ thì câu hỏi tham chiếu là các đại từ. 
VD: The word their in paragraph 2 refers to
A.  fatty acids, glucose, and amino acids
B.  metabolic processes 
C. proteins
D.  these nutrients
Xem video hướng dẫn làm bài thi Đọc câu hỏi tham chiếu ở đây.

Câu hỏi ý chính trong bài thi Vstep reading (tiếng Anh B1, B2, C1)

Đề bài hỏi về ý chính của một đoạn văn hay cả bài đọc hiểu.
What is the main idea of the passage? 
A. The names of constellations 
B. The history of constellations
C. How to see constellations
D. Greek and Roman myths
Xem thêm Cách làm câu hỏi Đọc hiểu Vstep ý chính

Câu hỏi chèn câu vào văn bản khi thi Đọc tiếng Anh B1, B2, C1

Dạng câu hỏi này chỉ gặp khoảng 3-4 câu trong bài thi Đọc hiểu Vstep reading. Bạn được cho sẵn một câu và phải nó vào các vị trí được dánh dấu trong bài đọc sao cho hợp lý về mặt ý nghĩa. Thông thường để làm được dạng câu hỏi này, bạn phải tìm các mối liên hệ giữa câu đã cho với các từ phía trước hoặc phía sau chỗ trống. Cần lưu ý hơn đến các từ tham chiếu, các từ nối như this, that, these, those, however, finally…. Ngoài ra, việc xác định xem câu đã cho đóng vai trò gì trong đoạn văn cũng giúp bạn hoàn thành câu hỏi này dễ dàng hơn. Ví dụ, câu chủ đề (nêu ý chính toàn đoạn văn), câu nêu ý chính, câu hỗ trợ cho câu chủ đề bằng cách giải thích nguyên nhân, nêu ví dụ hay kết quả…
VD: In which space (marked A, B, C and D in the passage) will the following sentence fit?   "When one brother was killed, the remaining brother had the game invented to explain the tragic events to his mother."
A. [A] 
B. [B]
C. [C] 
D. [D]  

Các dạng câu hỏi khó trong bài thi Vstep reading tiếng Anh B1, B2, C1

Với các dạng câu hỏi đọc hiểu Vstep khó này thì các bạn thi chứng chỉ tiếng Anh B1 có thể cân nhắc chọn bừa nếu còn quá ít thời gian đọc, các bạn thi lấy bằng tiếng Anh B2, C1 thì vẫn cần phải tập trung để nâng cao điểm số.

Câu hỏi giải nghĩa câu trong văn bản khi thi tiếng Anh B1, B2, C1

Đề bài hỏi thí sinh chọn một câu nêu ý nghĩa cơ bản của câu phức đã cho từ trong bài đọc. Thông thường, câu được yêu cầu giải nghĩa có nhiều mệnh đề và khá khó hiểu. Bạn nên chia nhỏ câu thành các mệnh đề và dịch hiểu nghĩa nội dung cơ bản của câu trước khi đọc các lựa chọn trả lời. 
In paragraph 6, what does the author mean by
“It's illegal to discriminate based on race or income, but how else can you explain such a segregated city in which a school within walking distance from ours doesn't have a single black kid?”
 A. Race and income discrimination does exist in Chicago.
 B. It is hard to explain why Chicago is a segregated city.
 C. Chicago has different schools for white and black kids.
 D. A school in Chicago is against race discrimination laws.

Vstep reading dạng Câu hỏi thông tin suy ra

Câu hỏi suy ra thông tin từ trong bài cũng là dạng câu hỏi tương đối khó trong bài thi. Đề bài hỏi “What can be inferred about...” (Có thể suy ra được điều gì về….) hoặc “The author of the passage implies that…” (Trong bài đọc, tác giả ngụ ý rằng…)
Based on the information in paragraph 3, what can be inferred about ancient farmers?
A. They were not very intelligent.
B. They did not have calendars.
C. They worked very hard.
D. They grew food.

Xem chi tiết: Tài liệu ôn thi B1 tiếng Anh

Câu hỏi mục đích có trong đề thi Vstep reading (Kỹ năng Đọc ;tiếng Anh B1, B2, C1)

Câu hỏi mục đích sẽ có dạng như “Why does the author…” (tại sao tác giả lại đề cập đến….) hoặc “The author mentions X in order to…” (Tác giả đề cập đến thông tin X để làm gì….)
Với câu hỏi chỉ mục đích, bạn sẽ phải hiểu được ý chính của các đoạn văn đang đọc mới có thể đoán được mục đích, ý nghĩ của tác giả.
VD: In paragraph 7, why does the author mention “charters, magnets, and selective-enrollment schools”?
 A. To give examples of schools which are more preferable to his/her one
 B. To demonstrate that schools of “choice” are not public ones
 C. To indicate that public high schools should be given more priority
 D. To illustrate the influences of mobility on the learning quality in schools

Tài liệu luyện Đọc hiểu Vstep reading tiếng Anh B1, B2, C1

Tham khảo thêm các bài luyện Đọc hiểu Vstep reading theo các dạng câu hỏi trên có đáp án, hướng dẫn trả lời trong Luyện thi tiếng Anh B1, B2, C1 Vstep Online hoặc tham gia học trực tiếp với giảng viên để hiểu tường tận cách làm bài đọc nhé.

PHƯƠNG PHÁP ÔN THI CHỨNG CHỈ VSTEP A2-B1-B2-C1

CHINH PHỤC KỲ THI VSTEP A2, B1, B2, C1 [FULL 4 KỸ NĂNG] ĐẦY ĐỦ, HIỆU QUẢ NHẤT

Bài viết cùng chủ đề