Sơ đồ tổ chức

Công ty TNHH Giáo Dục Smartbee
          
Trung Tâm Xuất Bản VIVIAN
Nguyễn Việt Anh
    
Nghiên cứu phát triển
Thiết kế, chế bản
Trung Tâm Anh Ngữ VIVIAN
Vũ Thị Lê Vy
        
Phát triển học liệu
Giảng viên
Trợ giảng
Quảng lý lớp học
Trung Tâm Bán Hàng
Nguyễn Hoàng Linh
      
Các nhóm bán hàng 1
Các nhóm bán hàng 2
Các nhóm bán hàng ..
Trung Tâm Marketing
Nguyễn Đình Tú
    
Phát triển nội dung
Quản lý ADS
Hành chính, nhân sự
Bùi Thị Mai
    
Kế Toán
Nhân sự