Hệ thống được bảo mật vui lòng không copy

Lớp luyện thi B1, B2 cấp tốc trong 10 buổi học

Chỉ trong 10 buổi học Bạn có thể nâng cao khả năng thi đạt chứng chỉ Vstep.

Đề thi VSTEP writing B1, B2, C1 Đại học Văn Lang tháng 4 năm 2024

Nội dung bài viết

Giải đề thi VSTEP tại Đại học Văn Lang ngày 14/04/2024. Hiện nay, đề thi VSTEP được tổ chức tại 34 trường được Bộ cho phép tổ chức thi VSTEP và đề thi lấy từ ngân hàng đề thi chung của Bộ. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể gặp lại đề thi này trong kỳ thi VSTEP sắp tới của bạn.

Vivian gửi tặng bạn đề thi và giải đề thi VSTEP tại Đại học Văn Lang gần đây để bạn tham khảo.

Đề thi VSTEP writing mẫu:

Advantages and Disadvantages of computers in education.

Phân tích đề thi VSTEP writing mẫu:

Với đề bài viết VSTEP writing này, bạn cần phải hoàn thành bài viết thành 4 đoạn.

Mở bài: Giới thiệu chủ đề và 1 câu luận điểm nêu ý chính của cả bài.

Thân bài 1: Nêu lợi ích của sử dụng máy tính trong giáo dục. Cần phải có 1 câu chủ đề nêu ý chính cả đoạn và có từ 2-3 main ideas để chứng minh cho câu chủ đề. Mỗi ý chính cần có thêm các câu ví dụ, giải thích làm rõ nghĩa.

Thân bài 2: Nêu bất lợi của việc sử dụng máy tính trong giáo dục.

Kết bài: Tóm tắt lại nội dung chính của bài. Nhấn mạnh việc sử dụng máy tính trong giáo dục có cả lợi ích và bất lợi. 

Đề VSTEP Writing B1, B2, C1 Đại học Văn Lang 04/2024
Đề VSTEP Writing B1, B2, C1 Đại học Văn Lang 04/2024

Bài viết VSTEP writing mẫu:
 

In today's schools, computers have become a common tool. They offer several benefits to the learning process but also bring some drawbacks that cannot be ignored.

Trong trường học ngày nay, máy tính đã trở thành một công cụ phổ biến. Chúng mang lại một số lợi ích cho quá trình học tập nhưng cũng mang lại một số nhược điểm không thể bỏ qua.

There are several benefits of using computers in education. One major advantage of computers is that they provide easy access to a wealth of information. Students can quickly find data for any topic, which makes research much easier compared to using traditional books. Additionally, computers make learning more enjoyable. Many educational programs include games and interactive videos that make learning fun and engaging. This can be especially helpful for subjects that students find difficult or boring. Furthermore, knowing how to use computers is a crucial skill in today's job market. By using computers in school, students can develop essential digital skills later in life.

Có một số lợi ích của việc sử dụng máy tính trong giáo dục. Một ưu điểm chính của máy tính là chúng cho phép truy cập dễ dàng vào lượng thông tin phong phú. Học sinh có thể nhanh chóng tìm thấy dữ liệu cho bất kỳ chủ đề nào, điều này giúp việc nghiên cứu dễ dàng hơn nhiều so với việc sử dụng sách truyền thống. Ngoài ra, máy tính làm cho việc học trở nên thú vị hơn. Nhiều chương trình giáo dục bao gồm các trò chơi và video tương tác giúp việc học trở nên thú vị và hấp dẫn. Điều này có thể đặc biệt hữu ích đối với những môn học mà học sinh cảm thấy khó hoặc nhàm chán. Hơn nữa, biết cách sử dụng máy tính là một kỹ năng quan trọng trong thị trường việc làm ngày nay. Bằng cách sử dụng máy tính ở trường, học sinh có thể phát triển các kỹ năng kỹ thuật số cần thiết sau này trong cuộc sống.

However, there are also several disadvantages to using computers in education. One issue is that they can be a significant distraction. With access to the internet, students might spend time on social media or games instead of focusing on their studies. Another problem is the digital divide. Not all students have the same access to technology, which can lead to inequalities in learning opportunities. Health issues are another concern; spending too much time in front of the screen can lead to problems like eye strain and poor posture.

Tuy nhiên, việc sử dụng máy tính trong giáo dục cũng có một số nhược điểm. Một vấn đề là chúng có thể gây mất tập trung đáng kể. Với việc truy cập internet, học sinh có thể dành thời gian trên mạng xã hội hoặc trò chơi thay vì tập trung vào việc học. Một vấn đề khác là sự phân chia kỹ thuật số. Không phải tất cả học sinh đều có cơ hội tiếp cận công nghệ như nhau, điều này có thể dẫn đến sự bất bình đẳng về cơ hội học tập. Vấn đề sức khỏe là một mối quan tâm khác; dành quá nhiều thời gian trước màn hình có thể dẫn đến các vấn đề như mỏi mắt và tư thế xấu.

In conclusion, while computers enhance educational experiences by making learning accessible and engaging, they also present challenges that need careful management. Schools play a crucial role in balancing the benefits and drawbacks to help all students succeed.

Tóm lại, trong khi máy tính nâng cao trải nghiệm giáo dục bằng cách làm cho việc học trở nên dễ tiếp cận và hấp dẫn, chúng cũng đặt ra những thách thức cần được quản lý cẩn thận. Trường học đóng một vai trò quan trọng trong việc cân bằng lợi ích và hạn chế để giúp tất cả học sinh thành công.

PHƯƠNG PHÁP ÔN THI CHỨNG CHỈ VSTEP A2-B1-B2-C1

CHINH PHỤC KỲ THI VSTEP A2, B1, B2, C1 [FULL 4 KỸ NĂNG] ĐẦY ĐỦ, HIỆU QUẢ NHẤT

Bài viết cùng chủ đề