Hệ thống được bảo mật vui lòng không copy

Lớp luyện thi B1, B2 cấp tốc trong 10 buổi học

Chỉ trong 10 buổi học Bạn có thể nâng cao khả năng thi đạt chứng chỉ Vstep.

Đề thi viết VSTEP Writing B1, B2 chủ đề Religious tourism Du lịch tôn giáo

Nội dung bài viết

Religious tourism (Du lịch tôn giáo) là một chủ đề thi viết luận VSTEP gần đây. Anh ngữ Vivian đánh giá đây là một đề thi tương đối khó do chủ đề lạ và có thể các bạn thí sinh sẽ gặp khó khăn trong vấn đề tìm ý tưởng cho bài viết. Gửi tặng bạn bài viết mẫu VSTEP writing và bỏ túi những ý tưởng hay cho đề bài này nhé.

Đề thi viết VSTEP Writing B1, B2 chủ đề Religious tourism Du lịch tôn giáo

Religious tourism, the practice of traveling for religious purposes, offers both benefits and drawbacks. This essay will examine the advantages and disadvantages of religious tourism.

Du lịch tôn giáo, hoạt động du lịch vì mục đích tôn giáo, mang lại cả lợi ích và hạn chế. Bài tiểu luận này sẽ xem xét những lợi thế và bất lợi của du lịch tôn giáo. On the one hand, religious tourism brings many merits. Firstly, religious tourism promotes cultural understanding. Traveling to religious sites allows individuals to learn about different customs, traditions, and beliefs. For example, visiting the Vatican City in Rome provides insight into Catholicism, while exploring temples in India offers a glimpse into Hinduism. Consequently, tourists develop respect for other religions, contributing to global harmony and cooperation. Secondly, religious tourism boosts economic growth in host communities. Popular pilgrimage destinations attract large numbers of visitors, leading to the development of infrastructure such as hotels, restaurants, and transportation services. As a result, local businesses develop, creating jobs and generating revenue for the region. For instance, the Hajj pilgrimage in Saudi Arabia contributes significantly to the country's economy through tourism-related activities.

Một mặt, du lịch tôn giáo mang lại nhiều giá trị. Thứ nhất, du lịch tôn giáo thúc đẩy sự hiểu biết văn hóa. Du lịch đến các địa điểm tôn giáo cho phép các cá nhân tìm hiểu về các phong tục, truyền thống và tín ngưỡng khác nhau. Ví dụ, việc ghé thăm Thành phố Vatican ở Rome mang lại cái nhìn sâu sắc về Công giáo, trong khi khám phá các ngôi đền ở Ấn Độ mang lại cái nhìn thoáng qua về Ấn Độ giáo. Do đó, khách du lịch phát triển sự tôn trọng đối với các tôn giáo khác, góp phần vào sự hòa hợp và hợp tác toàn cầu. Thứ hai, du lịch tôn giáo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở cộng đồng sở tại. Các điểm hành hương nổi tiếng thu hút lượng lớn du khách, kéo theo sự phát triển của cơ sở hạ tầng như khách sạn, nhà hàng và dịch vụ vận chuyển. Nhờ đó, các doanh nghiệp địa phương phát triển, tạo việc làm và tạo doanh thu cho khu vực. Ví dụ, cuộc hành hương Hajj ở Ả Rập Saudi đóng góp đáng kể vào nền kinh tế đất nước thông qua các hoạt động liên quan đến du lịch.

However, religious tourism also has its drawbacks. One disadvantage is the potential for over-commercialization and exploitation of sacred sites. In pursuit of profit, some destinations may prioritize commercial ventures over spiritual integrity, leading to the degradation of religious sanctity. For example, overcrowding and excessive commercialism at sites like the Western Wall in Jerusalem can diminish the reverence of the pilgrimage experience. Moreover, religious tourism may have negative impact on the environment and resources. A large number of tourists can contribute to pollution and put pressure on fragile ecosystems. For instance, the annual Kumbh Mela pilgrimage in India generates vast amounts of waste, straining local infrastructure and polluting water bodies.

Tuy nhiên, du lịch tôn giáo cũng có những mặt hạn chế. Một bất lợi là tiềm năng thương mại hóa và khai thác quá mức các địa điểm linh thiêng. Để theo đuổi lợi nhuận, một số điểm đến có thể ưu tiên các hoạt động kinh doanh thương mại hơn là tính toàn vẹn về mặt tinh thần, dẫn đến sự suy thoái về tính thiêng liêng của tôn giáo. Ví dụ, tình trạng quá đông đúc và chủ nghĩa thương mại quá mức tại các địa điểm như Bức tường phía Tây ở Jerusalem có thể làm giảm đi sự tôn kính của trải nghiệm hành hương. Hơn nữa, du lịch tôn giáo có thể có tác động tiêu cực đến môi trường và tài nguyên. Một lượng lớn khách du lịch có thể góp phần gây ô nhiễm và gây áp lực lên các hệ sinh thái mỏng manh. Ví dụ, cuộc hành hương Kumbh Mela hàng năm ở Ấn Độ đã tạo ra một lượng lớn chất thải, gây quá tải cho cơ sở hạ tầng địa phương và gây ô nhiễm các vùng nước.

In conclusion, while religious tourism offers opportunities for cultural exchange and economic development, it also poses challenges such as commercialization and environmental impact. Efforts to reduce these drawbacks, such as sustainable tourism practices and cultural preservation initiatives, are crucial to ensure the long-term sustainability of religious tourism.

Tóm lại, trong khi du lịch tôn giáo mang lại cơ hội trao đổi văn hóa và phát triển kinh tế, nó cũng đặt ra những thách thức như thương mại hóa và tác động đến môi trường. Những nỗ lực nhằm giảm bớt những hạn chế này, chẳng hạn như các hoạt động du lịch bền vững và các sáng kiến bảo tồn văn hóa, là rất quan trọng để đảm bảo tính bền vững lâu dài của du lịch tôn giáo.

Vivian tổ chức lớp luyện thi B1, B2 VSTEP với giảng viên đại học, giúp bạn thi đạt chứng chỉ B2 dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Tham khảo: Lớp luyện thi B1-B2 VSTEP tại đây nhé.

PHƯƠNG PHÁP ÔN THI CHỨNG CHỈ VSTEP A2-B1-B2-C1

CHINH PHỤC KỲ THI VSTEP A2, B1, B2, C1 [FULL 4 KỸ NĂNG] ĐẦY ĐỦ, HIỆU QUẢ NHẤT

Bài viết cùng chủ đề