Kết quả thi cấp Chứng chỉ theo CEFR kì thi ngày 31.08, 14.09 và 15.09.2013

Nội dung bài viết
  • ​Kết quả thi cấp Chứng chỉ theo CEFR kì thi ngày 31.08, 14.09 và 15.09.2013

    • Đây là kết quả thi chứng chỉ B1 tại ĐH Hà Nội do nhiều đơn vị gửi đến dự  thi

  • Kết quả thi chứng chỉ B1 đại học Hà Nội
  • Kết quả thi chứng chỉ B1 tại đại học Hà Nội
  •