Kiểm tra trình độ A2, B1, B2 miễn phí

Quà tặng trị giá 280K khi hoàn thành bài kiểm tra 15 phút

1001 Cấu Trúc Thường Dùng Khi Thi Viết Tiếng Anh A2, B1, B2

Nội dung bài viết

Phần thi viết tiếng Anh B1, B2, C1 gồm phần viết thư và viết luận, cả hai phần thi này đều có một số cấu trúc câu thường dùng, ghi nhớ và vận dụng hợp lý vào bài thi để đạt được điểm viết cao nhất có thể nhé!

  • Cấu trúc dùng để nêu đề xuất, đề nghị thường dùng trong viết thư yêu cầu ;tiếng Anh B1, B2

I would like advise/ recommend you to + V…

If you take my advice, you will + V…

If I were you, I would + V… (informal)

In my opinion, you should + V…

As far as I am concerned, the best thing you can do is…

From my point of view, the best thing is to + V…

It would seem/ appear to me that your best course would be to + V…

  • Cấu trúc câu dùng để hứa hẹn ;thường dùng trong viết thư tiếng Anh B1, B2

If S had the chance/choice/opportunity, S would + V…

Given the chance/ choice/ opportunity, S would + V…

  • Cấu trúc câu dùng trong câu phàn nàn

I have had enough of the way + clause/S + V-ing…

I cannot stand/bear the way + clause/S any longer/S + V-ing…

  • Cấu trúc câu dùng để thể hiện ý cảnh báo

I will not + V…, any longer.

Unless S1 does … S2 will +V…

It’s high/about time X did…

  • Cấu trúc câu dùng để xin lỗi dùng trong thư xin lỗi tiếng Anh B1, B2

I apologise for + V-ing…

I am extremely/very/terribly sorry + clause

Please accept my apologies for + V-ing…

  • Cấu trúc câu trình bày lý do, nguyên nhân dùng trong phần thi viết thư tiếng Anh B1, B2

I had no idea + clause

I had no intention of + V-ing…

It was an accident/unavoidable.

I did not mean to + V…

  • Cấu trúc câu dùng để so sánh, đối chiếu dùng trong phần thi viết luận tiếng Anh B1, B2

A differs from B in that…

The main difference between A and B is that…

One of the differences between A and B is that…

But/whereas/in contrast

Unlike/different from

  • Cấu trúc câu dùng để trình bày ý kiến, quan điểm của người khác dùng trong phần thi viết luận tiếng Anh B1, B2

(One of) The main argument(s) against/in favour of S is that…

It has been said/argued that…

Some people would agree that…

It can be argued that…

  • Cấu trúc câu dùng để trình bày quan điểm cá nhân dùng trong phần thi viết luận tiếng Anh B1, B2

It is a fact that…

It is undeniable that…

There can be no doubt that…

(Personally) I would agree that…

(Personally) I would tend to believe/argue/think that…

  • Cấu trúc câu dùng để trình bày điều thuận lợi/ bất lợi ;dùng trong phần thi viết luận tiếng Anh B1, B2

A has the advantages of A but suffers from the disadvantages of B

(One of) The (main) advantage(s)/disadvantage(s) of A/doing …is that…

Luyện ngữ pháp tiếng Anh từ mất gốc

Đề thi chứng chỉ tiếng Anh A2 định dạng của Bộ 

PHƯƠNG PHÁP ÔN THI CHỨNG CHỈ VSTEP A2-B1-B2-C1

CHINH PHỤC KỲ THI VSTEP A2, B1, B2, C1 [FULL 4 KỸ NĂNG] ĐẦY ĐỦ, HIỆU QUẢ NHẤT

Khóa học Vstep Online 4 kỹ năng

Chủ động học tập mọi lúc mọi nơi

Bài viết cùng chủ đề