Cập nhật phần viết thư theo định dạng vstep

Nội dung bài viết