TRA CỨU KẾT QUẢ THI CHUẨN ĐẦU RA SĐH B1 ngày 30/03/2014

Nội dung bài viết

Các bạn cần lưu ý ngoài phần đạt trình độ ra bạn còn phải không bị điểm tử. Nếu bị điểm tử sẽ được ghi trong mục ghi chú