Đăng ký nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí từ chuyên gia của VIVIAN

Cung cấp miễn phí tài liệu, lộ trình, cẩm nang hướng dẫn ôn luyện. Giúp bạn tự tin ôn tập trong thời gian ngắn và đạt hiệu quả cao

Miễn học ngoại ngữ cơ bản đối với học viên cao học DHQG

Nội dung bài viết

Theo hướng dẫn số 146/HD-ĐHQGHN của Đại học Quốc Gia Hà Nội về việc tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo sau đại học, thì học viên cao học được miễn học Ngoại Ngữ cơ bản nếu có

Khung tham chiếu Châu Âu (Phụ lục 1), trong thời hạn 2 năm tính  đến ngày

quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, do một trung tâm khảo thí

quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo trình độ đại

học ngành ngoại ngữ tương  ứng cấp theo khung năng lực tương  đương cấp  độ

B1 quy định tại Phụ lục 2, với dạng thức và yêu cầu đề kiểm tra ngoại ngữ quy

định tại Phụ lục 3, được Bộ Giáo dục và Đào tạo và ĐHQGHN công nhận;

  • Đối tượng  được miễn học phần  Ngoại ngữ cơ bản sẽ  được tính  điểm  tối đa vào bảng điểm học tập

Tại sao không thi chứng chỉ B1 để được miễn học nhỉ? 

Các bạn tham khảo thông tin theo hướng dẫn sau