Kiểm tra trình độ A2, B1, B2 miễn phí

Quà tặng trị giá 280K khi hoàn thành bài kiểm tra 15 phút

Kết quả thi cấp Chứng chỉ B1, B2 ngày 24.8.2013

Nội dung bài viết
Kết quả thi cấp Chứng chỉ B1, B2 ngày 24.8.2013
Ngày 12 tháng 9 năm 2013, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã kí các Quyết định số 1394/QĐ-ĐHHN; 1395/QĐ-ĐHHN VÀ 1396/QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả kì thi cấp Chứng chỉ B1, B2 theo Khung tham chiếu chung Châu âu về ngôn ngữ (dạng thức SĐH) thi ngày 24.8.2013. Chi tiết như sau:
- Quyết định số 1394/QĐ-ĐHHN: kết quả thi B1, danh sách cấp Chứng chỉ B1 (pdf);
- Quyết định số 1395/QĐ-ĐHHN: kết quả thi B1, danh sách cấp Chứng chỉ B1(pdf);
- Quyết định số 1395/QĐ-ĐHHN: kết quả thi B2, danh sách cấp Chứng chỉ B2 (pdf);
- Quyết định số 1396/QĐ-ĐHHN: kết quả thi B1, danh sách cấp Chứng chỉ B1 (pdf);
* Ghi chú: Các đơn vị và thí sinh tự do nhận Chứng chỉ tại Phòng 113, nhà A trong ngày 20.9.2013.