Lớp luyện thi B1, B2 cấp tốc trong 10 buổi học

Chỉ trong 10 buổi học Bạn có thể nâng cao khả năng thi đạt chứng chỉ Vstep.

Vstep speaking part 3: Hướng dẫn cách phát triển chủ đề

Sau video này, bạn sẽ nắm được:

Một số cấu trúc phát triển chủ đề trong bài thi Nói Vstep phần 3.

Ví dụ:

- Nếu các ý cho sẵn có cấu trúc ADJ + NOUN (Tính từ + Danh từ)

- Nếu các ý cho  sẵn có cấu trúc VERB + NOUN (Động từ + Danh từ)

Thì làm cách nào để biến các ý đã cho thành câu hoàn chỉnh.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙