Lớp luyện thi B1, B2 cấp tốc trong 10 buổi học

Chỉ trong 10 buổi học Bạn có thể nâng cao khả năng thi đạt chứng chỉ Vstep.

Hướng dẫn làm bài nghe điền từ tiếng Anh A2

Sau video này, bạn sẽ nắm được:

- Cấu trúc bài thi nghe điền từ vào chỗ trống phần 3 và 5. Phần 3: Thí sinh nghe một đoạn hội thoại và điền từ vào 5 chỗ trống cho sẵn. Phần 5: Thí sinh nghe một đoạn độc thoại điền từ vào chỗ trống.

- Xem một bài nghe ví dụ có hướng dẫn phương pháp đoán trước thông tin, lắng nghe và điền từ vào chỗ trống.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙