Lớp luyện thi B1, B2 cấp tốc trong 10 buổi học

Chỉ trong 10 buổi học Bạn có thể nâng cao khả năng thi đạt chứng chỉ Vstep.

Đề thi Viết thi ngày 04/01/2020

Sau video này, bạn sẽ nắm được cách viết luận cho đề bài của Trường Đại học Ngoại ngữ bao gồm phân tích bài viết luận thuộc thể loại nào, một số ý chính cho đề bài viết.

Discuss the advantages and disadvantages of children following parents’ career path.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙