Viết lại câu trong tiếng Anh, bài tập viết lại câu trong tiếng Anh
 

Hướng dẫn làm bài thi viết lại câu Tiếng Anh B1


Nội dung bài thi Viết lại câu tiếng Anh B1

Trong kỳ thi tiếng Anh B1, thí sinh được yêu cầu viết lại 05 câu giữ nguyên ý nghĩa dựa vào từ gợi ý hoặc viết lại câu dưới dạng điền 3 - 5 từ vào chỗ trống của câu thứ hai (tùy từng đề bài).

Viết lại câu trong tiếng Anh là một bài thi thường gặp trong các kỳ thi tiếng Anh. Tiếng Anh B1 tổng hợp một số bài tập viết lại câu tiếng Anh trong kỳ thi B1.

Các trường hợp viết lại câu trongTiếng Anh B1

  1. Dùng một cấu trúc trong tiếng Anh: VD: He spent an hour doing this exercise. --> It took him an hour to do this exercise. (Cấu trúc sb spend time V-ing = it takes/took...sb time + to V)

  2. Dùng dạng khác của từ (danh từ, động từ, tính từ, trạng từ). VD: He is a careful driver --> He drives carefully. 

  3. Chuyển từ chủ động sang bị động và ngược lại. VD: They will hold the meeting  next Monday. --> The meeting will be held next Monday. 

  4. Chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp và ngược lại. VD: My mother asked me if I was eating well. --> My mother asked: "Are you eating well?"

  5. Viết câu sử dụng câu điều kiện, mệnh đề quan hệ, mệnh đề chỉ mục đích, nhượng bộ, nguyên nhân, kết quả…VD: Although his English is poor, he managed to pass B1 test. --> In spite of his poor English, he managed to pass B1 test. 

Lưu ý khi viết lại câu tiếng Anh B1

Sau khi đã hoàn thành viết lại câu, học viên cần chú ý kiểm tra:

  • Thì: câu được viết lại phải cùng thì với câu đã cho.

  • Ngữ pháp: câu được viết lại phải đúng về ngữ pháp.

  • Nghĩa: Nghĩa của câu sau khi viết phải không đổi so với câu ban đầu 

TiengAnhB1.com đã tổng hợp và đưa ra các mẫu câu thường gặp nhất bao gồm công thức chuyển câu, lưu ý, ví dụ, bài tập để học viên tiện ôn luyện.  

Một số từ viết tắt trong công thức: S (Chủ ngữ), V (Động từ), N (Danh từ), Adj (Tính từ), Adv (Trạng từ), Noun phrase (Cụm danh từ)

LUYỆN VIẾT LẠI CÂU TIẾNG ANH B1

Các bài liên quan