Tìm kiếm buổi học

Nếu bạn nghỉ buổi học nào, bạn nên sắp xếp học bù buổi đó để đảm bảo đủ kiến thức đi thi. Tìm buổi học bằng cách chọn lịch dưới đây:

Tìm Buổi học
Buổi học Ngày học Cơ sở học Tên lớp Giáo Viên dạy Nội dung buổi học
{{lichhoc.BuoiHoc}} {{lichhoc.TempNgay | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{lichhoc.ThoiGianHoc}}
Cơ sở {{lichhoc.GroupID}} Lớp {{lichhoc.TenLop}} {{lichhoc.GiaoVien}} {{lichhoc.NoiDung}}

Các lớp đang học tại Anh ngữ VIVIAN

Tên lớp: {{lophoc.TenLop}}

Lớp {{lophoc.TenLop}}

Giáo viên 1:{{lophoc.TenGiaoVien1}}
Giáo viên 2:{{lophoc.TenGiaoVien2}}
Địa Điểm học: Cơ sở {{lophoc.GroupID}}

Thông tin lớp học {{LopHoc.TenLop}}

Lớp được hướng dẫn bởi cô {{LopHoc.TenGiaoVien1}} và cô {{LopHoc.TenGiaoVien2}}

Nội dung buổi học tiếp theo của lớp {{LopHoc.TenLop}}

Buổi học Ngày học Giáo Viên dạy Nội dung buổi học
{{dsBuoiHocTiepTheo.BuoiHoc}} {{dsBuoiHocTiepTheo.TempNgay | date:'dd/MM/yyyy'}} {{dsBuoiHocTiepTheo.GiaoVien}} {{dsBuoiHocTiepTheo.NoiDung}}
Quay Lại Danh Sách Lớp

Lich học đầy đủ của lớp {{LopHoc.TenLop}}

Buổi học Ngày học Giáo Viên dạy Nội dung buổi học
{{lichhoc.BuoiHoc}} {{lichhoc.TempNgay | date:'dd/MM/yyyy'}} {{lichhoc.GiaoVien}} {{lichhoc.NoiDung}}
Quay lại danh sách lớp

Danh sách các lớp luyện thi B1, B2 trên được Anh ngữ VIVIAN cập nhật sau khi lớp đã khai giảng được 1 buổi. Do vậy, nếu bạn nào chưa đăng ký học tại VIVIAN, vui lòng tham khảo thông tin về lịch khai giảng lớp luyện thi A2, B1, B2 tại link phía dưới hoặc chat phía dưới để cập nhật thông tin mới nhất. 

Lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, A2