Phần 2: Trình bày chủ đề bốc thăm
 

Hướng dẫn làm bài thi nói phần 2: trình bày chủ đề bốc thăm


Nội dung thi Nói tiếng Anh B1 phần 2: Trình bày chủ đề

Thí sinh chọn hoặc giám khảo đưa cho thí sinh một mảnh giấy có chủ đề và yêu cầu trình bày 3 ý đề bài nêu. Thí sinh có 1 phút để chuẩn bị bài nói, sau đó sẽ trình bày bài nói trong vòng từ 2 đến 3 phút.

Cách làm bài thi Nói tiếng Anh B1 phần 2: Trình bày chủ đề

Trước khi nói, trong vòng 1 phút hãy:

  • Đọc kỹ đề và dành thời gian vạch ra một số ý khi nói

  • Lưu ý thì động từ cần chia

Trong khi nói, chia bài nói thành 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài

Mở bài: Giới thiệu về chủ đề mình sẽ nói, sử dụng một số cấu trúc sau:

I’d like to talk about….

I’m going to talk about…                           

I’ve chosen to talk about…

I’ll start by talking about

Thân bài: Trả lời 3 ý được hỏi, không nhất thiết phải theo trình tự đề bài hỏi. Nên mở rộng để bài nói dài hơn bằng cách trả lời các câu hỏi Wh-questions liên quan đến chủ đề (Who, what, why, when, where, how...)

Kết bài: Nêu cảm nhận hoặc nhắc lại vấn đề đã nêu trong phần mở bài. 

Link luyện đề thi Nói tiếng Anh B1 phần 2