Thời gian làm bài: {{hours}} Giờ, {{minutes}} Phút, {{seconds}} Giây.